Requisits acadèmics per a l’accés / Requisitos académicos para el acceso

Estar en possessió del Títol de Batxiller o haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. També podran accedir als ensenyaments artístics superiors de música les persones majors de 16 anys d’edat que sense reunir els requisits assenyalats anteriors superen la prova específica a la qual fa referència l’article 69, “Ensenyaments postobligatoris”, apartat 5, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.


Estar en posesión del Título de Bachiller o haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.También podrán acceder a las enseñanzas artísticas superiores de música las personas mayores de 16 años de edad que sin reunir los requisitos señalados anteriores superen la prueba específica a que hace referencia el artículo 69, “Enseñanzas postobligatorias”, apartado 5, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.