Proves d’accés juny-juliol/ Pruebas de acceso junio-julio

 • Convocatòria i calendari / Convocatoria y calendario
 • Termini d’inscripció i matrícula / Plazo de inscripción y matrícula
  • Inscripció a la Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (article 69.5 LOE): del 7 al 23 de maig de 2018 en horari de Secretaria del Centre. Data de la prova: 30 de maig de 2018 en l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València/ Inscripción a la Prueba específica para personas sin requisitos académicos (artículo 69.5 LOE): del 7 al 23 de mayo de 2018 en horario de Secretaría del Centro. Fecha de la prueba: 30 de mayo de 2018 en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia.  
  • Inscripció a les Proves específiques d’accés de totes les especialitats: del 14 de maig al 14 de juny de 2018 en horari de Secretaria del Centre/ Inscripción a las Pruebas específicas de acceso de todas las especialidades: del 14 de mayo al 14 de junio de 2018 en horario de Secretaría del Centro   
 • Requisits acadèmics per a l’accés / Requisitos académicos para el acceso
 • Estructura de la prova /  Estructura de la prueba
 • Vacants per al curs 2018-2019/ Vacantes para el curso 2018-2019 
 • Dates de les proves específiques d’accés. Convocatòria de juny-juliol 2018/ Fechas de las pruebas específicas de acceso. Convocatoria de junio-julio 2018 
 • Llistat provisional d’admesos a les proves específiques d’accés/ Listado provisional de admitidos a las pruebas específicas de acceso
 • Horaris i comissions d’avaluació de les proves específiques d’accés/ Horarios y comisiones de evaluación de las pruebas específicas de acceso
 • Avís important per als aspirants a les proves específiques d’accés/ Aviso importante para los aspirantes a las pruebas específicas de acceso
 • Horaris i Comissions avaluadores de la prova eliminatòria d’interpretació de l’especialitat de Pedagogia/ Horarios y Comisiones evaluadoras de la prueba eliminatoria de interpretación de la especialidad de Pedagogía
 • Llistat definitiu d’admesos a les proves específiques d’accés/ Listado definitivo de admitidos a las pruebas específicas de acceso
 • Resultats de la prova eliminatòria de l’especialitat d’INTERPRETACIÓ/ Resultados de la prueba eliminatoria de la especialidad de INTERPRETACIÓN
 • Resultats provisionals Proves d’Accés CSMV 2018-2019/ Resultados provisionales Pruebas de Acceso CSMV 2018-2019 
 • Llistat provisional d’aspirants seleccionats, en llista d’espera i exclosos en les Proves d’Accés CSMV 2018-2019/ Listado provisional de aspirantes seleccionados, en lista de espera y excluidos en las Pruebas de Acceso CSMV 2018-2019
 • Resultats definitius Proves d’Accés CSMV 2018-2019/ Resultados definitivos Pruebas de Acceso CSMV 2018-2019