Pràctiques ARTÍSTIQUES / Prácticas ARTÍSTICAS

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants d’estudis superiors i màsters, supervisada pels centres depenents del ISEACV. El seu objectiu és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals, faciliten la seua empleabilitat i fomenten la seua capacitat emprenedora.

Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes de estudios superiores y másteres, supervisada por los centros dependientes del ISEACV, cuyo objetivo es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad emprendedora.


Tipus / Tipos

Les pràctiques es realitzaran en les especialitats següents: / Las prácticas se realizarán en las especialidades siguientes:

* Interpretació / Interpretación

* Pedagogia / Pedagogía


Especialitat d’interpretació / Especialidad de Interpretación

COORDINACIÓ / COORDINACIÓN
Dr. Joaquín Gericó Trilla

CONTACTE / CONTACTO
practicas.externas@csmvalencia.es


Especialitat de  Pedagogia / Especialidad de Pedagogía

COORDINACIÓ / COORDINACIÓN
Amelia Medina Sendra

CONTACTE / CONTACTO
amelia.medina@csmvalencia.es