Matrícula


Matrícula curs 2019-2020/ Matrícula curso 2019-2020

Informació del procés de matrícula per al curs 2019-2020/ Información sobre el proceso de matrícula para el curso 2019-2020

Instruccions matrícula online
Instrucciones matrícula online

Enllaços matrícula / Enlaces matrícula

Model 046 Pagament obertura d’expedient i carnet (sols per a alumnat de PRIMER curs) / Modelo 046. Pago tasa apertura expediente y carnet (solo para alumnos de PRIMER curso)

Model 046. Pagament crèdits per a TOT l’alumnat / Modelo 046. Pago créditos para TODOS los alumnos

Compte bancari per al pagament del segur escolar (menors de 28 anys) /
Cuenta bancaria para el pago del seguro escolar (menores de 28 años)


ES43 2038 6200 5764 0000 0338

La quantitat a pagar és 1,12€ / La cantidad a pagar es 1,12€
*Requisit indispensable posar cognoms i nom en l’ingrés bancari /
*Requisito indispensable poner nombre y apellidos en el ingreso bancario