Calendari acadèmic / Calendario académico

1. Les activitats acadèmiques del curs 2020-2021, per als Ensenyaments Artístics Superiors s’iniciaran el dia 28 de setembre de 2020 i finalitzaran el dia 16 de juliol de 2021.

2. Els períodes de vacances del curs 2020-2021 seran els següents:

Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, tots dos inclosos. Vacances de Pasqua: des de l’1 fins al 12 d’abril de 2021, tots dos inclosos.

3. Seran festius i no lectius, els dies següents:

  • 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana
  • 12 d’octubre,  Festa Nacional d’Espanya
  • 8 de desembre, Dia de la Inmaculada Concepción
  • 19 de març, Sant Josep
  • Aquells dies fixats pel Consell Escolar Municipal

4. El curs acadèmic s’organitza en dos semestres:

– Les activitats acadèmiques lectives del primer semestre s’iniciaran el dia 28 de setembre de 2020 i finalitzaran el dia 15 de gener de 2021, tots dos inclosos. Aquells centres on coincidisca aquesta data de inici amb el començament dels cicles podran ajornar un dia l’inici de curs donat la situació sanitària de pandèmia actual.

– Les activitats acadèmiques lectives del segon semestre s’iniciaran el dia 1 de febrer de 2021 i finalitzaran el dia 21 de maig de 2021, tots dos inclosos.

5. Període d’exàmens

El període d’exàmens per a la convocatòria ordinària serà:

– Primer semestre, del 18 al 29 de gener de 2021, tots dos inclosos.

– Segon semestre, del 24 de maig al 4 de juny de 2021, tots dos inclosos.

El període d’exàmens per a la segona convocatòria, tant del primer com del segon semestre, serà del 7 de juny al 16 de juliol de 2021.

Aquelles assignatures que per la seua naturalesa hagen estat organitzades de forma anual realitzaran l’avaluació tal com es determine en la seua Guia Docent, podent fer-se en una única avaluació a l’any. En aquest cas, la convocatòria ordinària de l’examen tindrà lloc durant el període fixat per a la convocatòria del segon semestre, això és, del 24 de maig al 4 de juny de 2020, tots dos inclosos.

Per a les assignatures que siguen organitzades de forma anual, en comptes de semestral, el període d’exàmens establert per a la convocatòria ordinària del primer semestre, comprès entre els dies 18 i 29 de gener de 2021, tindrà el caràcter de lectiu.

El període d’exàmens per al treball fi de títol, convocatòria ordinària i extraordinària, serà del 7 de juny al 16 de juliol de 2021, tots dos inclosos. A més, per a l’alumnat de segona matrícula i posteriors en el treball fi de títol, també podrà realitzar-se una convocatòria ordinària de l’1 al 5 de febrer de 2021, tots dos inclosos, i una extraordinària del 7 al 16 de juliol de 2021, tots dos inclosos.


1. Las actividades académicas del curso 2020-2021, para las Enseñanzas Artísticas Superiores se iniciarán el día 28 de septiembre de 2020 y finalizarán el día 16 de julio de 2021.

2. Los períodos de vacaciones del curso 2020-2021 serán los siguientes:

Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, ambos incluidos. Vacaciones de Pascua: desde el 1 al 12 de abril de 2021, ambos incluidos.

3. Serán festivos y no lectivos, los días siguientes:

  • 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana
  • 12 de octubre, Día Nacional de España
  • 8 de diciembre, Día de la Inmaculada
  • 19 de marzo, San José 
  • Aquellos días fijados por el Consejo Escolar Municipal

4. El curso académico se organiza en dos semestres:

–  Las actividades académicas lectivas del primer semestre se iniciarán el día 28 de septiembre de 2020 y finalizarán el día 15 de enero de 2021, ambos incluidos. Aquellos centros donde coincida esta fecha de inicio con el comienzo de los ciclos podrán aplazar un día el inicio de curso dado la situación sanitaria de pandemia actual.

– Las actividades académicas lectivas del segundo semestre se iniciarán el día 1 de febrero de 2020 y finalizarán el día 21 de mayo de 2021, ambos incluidos. 

5. Periodo de exámenes

El período de exámenes para la convocatoria ordinaria será:

– Primer semestre, del 18 al 29 de enero de 2021, ambos incluidos.

– Segundo semestre, del 24 de mayo al 4 de junio de 2021, ambos incluidos.

El período de exámenes para las convocatorias extraordinarias, del primer y segundo semestre, será del 7 de junio al 16 de julio de 2021.

Aquellas asignaturas que por su naturaleza hayan sido organizadas de forma anual realizarán la evaluación tal y como se determine en su Guía Docente pudiendo hacerse en una única evaluación al año. En este caso, la convocatoria ordinaria del examen tendrá lugar durante el período fijado para la convocatoria del segundo semestre, esto es, del 24 de mayo al 4 de junio de 2021, ambos incluidos.

Para las asignaturas que sean organizadas de forma anual, en vez de semestral, el período de exámenes establecido para la convocatoria ordinaria del primer semestre, comprendido entre los días 18 y 29 de enero, tendrá el carácter de lectivo.

El periodo de exámenes para el trabajo fin de título, convocatoria ordinaria y extraordinaria, será del 7 de junio al 16 de julio de 2021, ambos incluidos. Además, para el alumnado de segunda matrícula y posteriores en el trabajo fin de título, también podrá realizarse una convocatoria ordinaria del 1 al 5  de febrero de 2020, ambos incluidos, y una extraordinaria del 7 de junio al 16 de julio de 2021, ambos incluidos.