Calendari acadèmic / Calendario académico

1. Les activitats acadèmiques del curs 2019-2020, per als Ensenyaments Artístics Superiors s’iniciaran el dia 16 de setembre de 2019 i finalitzaran el dia 17 de juliol de 2020.

2. Els períodes de vacances del curs 2019-2020 seran els següents:

Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020, tots dos inclosos. Vacances de Pasqua: des del 9 al 20 d’abril de 2020, tots dos inclosos.

3. Seran festius i no lectius, els dies següents:

 • 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana
 • 1 de novembre, Festa de Tots els Sants
 • 6 de desembre, Dia de la Constitució
 • 19 de març, Sant Josep
 • 1 de maig, Festa del Treball
 •  24 de juny, Sant Joan
 • Aquells dies fixats pel Consell Escolar Municipal

4. El curs acadèmic s’organitza en dos semestres:

– Les activitats acadèmiques lectives del primer semestre s’iniciaran el dia 16 de setembre de 2019 i finalitzaran el dia 10 de gener de 2020, tots dos inclosos.

– Les activitats acadèmiques lectives del segon semestre s’iniciaran el dia 27 de gener de 2020 i finalitzaran el dia 22 de maig de 2020, tots dos inclosos.

5. Període d’exàmens

El període d’exàmens per a la convocatòria ordinària serà:

– Primer semestre, del 13 al 24 de gener de 2020, tots dos inclosos.

– Segon semestre, del 25 de maig al 5 de juny de 2020, tots dos inclosos.

El període d’exàmens per a les convocatòries extraordinàries, del primer i segon semestre, serà del 8 de juny al 17 de juliol de 2020.

Aquelles assignatures que per la seua naturalesa hagen estat organitzades de forma anual realitzaran l’avaluació tal com es determine en la seua Guia Docent, podent fer-se en una única avaluació a l’any. En aquest cas, la convocatòria ordinària de l’examen tindrà lloc durant el període fixat per a la convocatòria del segon semestre, això és, del 25 de maig al 5 de juny de 2020, tots dos inclosos.

Per a les assignatures que siguen organitzades de forma anual, en comptes de semestral, el període d’exàmens establert per a la convocatòria ordinària del primer semestre, comprès entre els dies 16 i 22 de gener, tindrà el caràcter de lectiu.

El període d’exàmens per al treball fi de títol, convocatòria ordinària i extraordinària, serà del 8 de juny al 17 de juliol de 2020, tots dos inclosos. A més, per a l’alumnat de segona matrícula i posteriors en el treball fi de títol, també podrà realitzar-se una convocatòria ordinària del 16 al 22 de gener de 2020, tots dos inclosos, i una extraordinària del 8 de juny al 17 de juliol de 2020, tots dos inclosos.


1. Las actividades académicas del curso 2019-2020, para las Enseñanzas Artísticas Superiores se iniciarán el día 16 de septiembre de 2019 y finalizarán el día 17 de julio de 2020.

2. Los períodos de vacaciones del curso 2019-2020 serán los siguientes:

Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020, ambos incluidos. Vacaciones de Pascua: desde el 9 al 20 de abril de 2020, ambos incluidos.

3. Serán festivos y no lectivos, los días siguientes:

 • 9 d’octubre, día de la Comunitat Valenciana
 • 1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos
 • 6 de diciembre, Día de la Constitución
 • 19 de marzo, San José 
 • 1 de mayo, Fiesta del Trabajo
 •  24 de junio, San Juan
 • Aquellos días fijados por el Consejo Escolar Municipal

4. El curso académico se organiza en dos semestres:

–  Las actividades académicas lectivas del primer semestre se iniciarán el día 16 de septiembre de 2019 y finalizarán el día 10 de enero de 2020, ambos incluidos.

– Las actividades académicas lectivas del segundo semestre se iniciarán el día 27 de enero de 2020 y finalizarán el día 22 de mayo de 2020, ambos incluidos.

5. Periodo de exámenes

El período de exámenes para la convocatoria ordinaria será:

– Primer semestre, del 13 al 24 de enero de 2020, ambos incluidos.

– Segundo semestre, del 25 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos incluidos.

El período de exámenes para las convocatorias extraordinarias, del primer y segundo semestre, será del 8 de junio al 17 de julio de 2020.

Aquellas asignaturas que por su naturaleza hayan sido organizadas de forma anual realizarán la evaluación tal y como se determine en su Guía Docente pudiendo hacerse en una única evaluación al año. En este caso, la convocatoria ordinaria del examen tendrá lugar durante el período fijado para la convocatoria del segundo semestre, esto es, del 25 de mayo al 5 de junio de 2020, ambos incluidos.

Para las asignaturas que sean organizadas de forma anual, en vez de semestral, el período de exámenes establecido para la convocatoria ordinaria del primer semestre, comprendido entre los días 16 y 22 de enero, tendrá el carácter de lectivo.

El periodo de exámenes para el trabajo fin de título, convocatoria ordinaria y extraordinaria, será del 8 de junio al 17 de julio de 2020, ambos incluidos. Además, para el alumnado de segunda matrícula y posteriores en el trabajo fin de título, también podrá realizarse una convocatoria ordinaria del 16 al 22 de enero de 2020, ambos incluidos, y una extraordinaria del 8 de junio al 17 de julio de 2020, ambos incluidos.