Calendari acadèmic / Calendario académico

1. Les activitats acadèmiques del curs 2016-2017, per als Ensenyaments Artístics Superiors s’iniciaran el dia 19 de setembre de 2016 i finalitzaran el dia 16 de juny de 2017.

2. Els períodes de vacances del curs 2016-2017 seran els següents:
Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017,tots dos inclosos.Vacances de Pasqua: des del 13 al 24 d’abril de 2017, tots dos inclosos.

3. Seran festius i no lectius, els dies següents:

12 d’octubre, Dia de la Hispanitat
1 de novembre, Festa de Tots els Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
8 de desembre, la Inmaculada Concepción
1 de maig, Festa del Treball

4. El curs acadèmic s’organitza en dos semestres:

c) Les activitats acadèmiques lectives del primer semestre s’iniciaran el dia 19 de setembre de 2016 i finalitzaran el dia 20 de gener de 2017, tots dos inclosos.

d) Les activitats acadèmiques lectives del segon semestre s’iniciaran el dia 1 de febrer de 2016 i finalitzaran el dia 31 de maig de 2017, tots dos inclosos.

5. Període d’exàmens

El període d’exàmens per a la convocatòria ordinària serà:

a) Primer semestre, del 23 al 31 de gener de 2017, tots dos inclosos.

b) Segon semestre, de l’1 al 9 de juny de 2017, tots dos inclosos.

El període d’exàmens per a les convocatòries extraordinàries, del primer i segon semestre, serà del 12 de juny al 23 de juliol de 2017.

Aquelles assignatures que per la seua naturalesa hagen estat organitzades de forma anual realitzaran l’avaluació tal com es determine en la seua Guia Docent, podent fer-se en una única avaluació a l’any. En aquest cas, la convocatòria ordinària de l’examen tindrà lloc durant el període fixat per a la convocatòria del segon semestre, això és, de l’1 al 9 de juny de 2017, tots dos inclosos.

Per a les assignatures que siguen organitzades de forma anual, en comptes de semestral, el període d’exàmens establert per a la convocatòria ordinària del primer semestre, comprès entre els dies 23 i 31 de gener, tindrà el caràcter de lectiu.

El període d’exàmens per al treball fi de títol, convocatòria ordinària i extraordinària, serà del 12 de juny al 21 de juliol de 2017, tots dos inclosos. A més, per a l’alumnat de segona matrícula i posteriors en el treball fi de títol, també podrà realitzar-se una convocatòria ordinària del 30 de gener al 10 de febrer de 2017, tots dos inclosos, i una extraordinària del 12 de juny al 21 de juliol de 2017, tots dos inclosos.


1. Las actividades académicas del curso 2016-2017, para las Enseñanzas Artísticas Superiores se iniciarán el día 19 de septiembre de 2016 y finalizarán el día 16 de junio de 2017.

2. Los períodos de vacaciones del curso 2016-2017 serán los siguientes:
Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017,ambos incluidos.Vacaciones de Pascua: desde el 13 al 24 de abril de 2017, ambos incluidos.

3. Serán festivos y no lectivos, los días siguientes:

  • 12 de octubre, Día de la Hispanidad
  • 1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos
  • 6 de diciembre, Día de la Constitución
  • 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción
  • 1 de mayo, Fiesta del Trabajo

4. El curso académico se organiza en dos semestres:

c) Las actividades académicas lectivas del primer semestre se iniciarán el día 19 de septiembre de 2016 y finalizarán el día 20 de enero de 2017, ambos incluidos.

d) Las actividades académicas lectivas del segundo semestre se iniciarán el día 1 de febrero de 2016 y finalizarán el día 31 de mayo de 2017, ambos incluidos.

5. Periodo de exámenes

El período de exámenes para la convocatoria ordinaria será:

a) Primer semestre, del 23 al 31 de enero de 2017, ambos incluidos.

b) Segundo semestre, del 1 al 9 de junio de 2017, ambos incluidos.

El período de exámenes para las convocatorias extraordinarias, del primer y segundo semestre, será del 12 de junio al 23 de julio de 2017.

Aquellas asignaturas que por su naturaleza hayan sido organizadas de forma anual realizarán la evaluación tal y como se determine en su Guía Docente pudiendo hacerse en una única evaluación al año. En este caso, la convocatoria ordinaria del examen tendrá lugar durante el período fijado para la convocatoria del segundo semestre, esto es, del 1 al 9 de junio de 2017, ambos incluidos.

Para las asignaturas que sean organizadas de forma anual, en vez de semestral, el período de exámenes establecido para la convocatoria ordinaria del primer semestre, comprendido entre los días 23 y 31 de enero, tendrá el carácter de lectivo.

El periodo de exámenes para el trabajo fin de título, convocatoria ordinaria y extraordinaria, será del 12 de junio al 21 de julio de 2017, ambos incluidos. Además, para el alumnado de segunda matrícula y posteriores en el trabajo fin de título, también podrá realizarse una convocatoria ordinaria del 30 de enero al 10 de febrero de 2017, ambos incluidos, y una extraordinaria del 12 de junio al 21 de julio de 2017, ambos incluidos.