Calendari acadèmic / Calendario académico

1. Les activitats acadèmiques del curs 2017-2018, per als Ensenyaments Artístics Superiors s’iniciaran el dia 18 de setembre de 2017 i finalitzaran el dia 13 de juny de 2018.

2. Els períodes de vacances del curs 2017-2018 seran els següents:
Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018,tots dos inclosos. Vacances de Pasqua: des del 29 de març al 9 d’abril de 2017, tots dos inclosos.

3. Seran festius i no lectius, els dies següents:

 • 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana
 • 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat
 • 1 de novembre, Festa de Tots els Sants
 • 6 de desembre, Dia de la Constitució
 • 8 de desembre, la Inmaculada Concepción
 • 19 de març, Sant Josep
 • 1 de maig, Festa del Treball
 • Aquells dies fixats pel Consell Escolar Municipal

4. El curs acadèmic s’organitza en dos semestres:

– Les activitats acadèmiques lectives del primer semestre s’iniciaran el dia 18 de setembre de 2017 i finalitzaran el dia 19 de gener de 2018, tots dos inclosos.

– Les activitats acadèmiques lectives del segon semestre s’iniciaran el dia 1 de febrer de 2018 i finalitzaran el dia 31 de maig de 2018, tots dos inclosos.

5. Període d’exàmens

El període d’exàmens per a la convocatòria ordinària serà:

– Primer semestre, del 22 al 31 de gener de 2018, tots dos inclosos.

– Segon semestre, de l’1 al 12 de juny de 2018, tots dos inclosos.

El període d’exàmens per a les convocatòries extraordinàries, del primer i segon semestre, serà del 13 de juny al 20 de juliol de 2018.

Aquelles assignatures que per la seua naturalesa hagen estat organitzades de forma anual realitzaran l’avaluació tal com es determine en la seua Guia Docent, podent fer-se en una única avaluació a l’any. En aquest cas, la convocatòria ordinària de l’examen tindrà lloc durant el període fixat per a la convocatòria del segon semestre, això és, de l’1 al 12 de juny de 2018, tots dos inclosos.

Per a les assignatures que siguen organitzades de forma anual, en comptes de semestral, el període d’exàmens establert per a la convocatòria ordinària del primer semestre, comprès entre els dies 22 i 31 de gener, tindrà el caràcter de lectiu.

El període d’exàmens per al treball fi de títol, convocatòria ordinària i extraordinària, serà del 13 de juny al 20 de juliol de 2018, tots dos inclosos. A més, per a l’alumnat de segona matrícula i posteriors en el treball fi de títol, també podrà realitzar-se una convocatòria ordinària del 29 de gener al 9 de febrer de 2018, tots dos inclosos, i una extraordinària del 13 de juny al 20 de juliol de 2018, tots dos inclosos.


1. Las actividades académicas del curso 2017-2018, para las Enseñanzas Artísticas Superiores se iniciarán el día 18 de septiembre de 2017 y finalizarán el día 13 de junio de 2018.

2. Los períodos de vacaciones del curso 2017-2018 serán los siguientes:
Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018,ambos incluidos.Vacaciones de Pascua: desde el 29 de marzo al 9 de abril de 2018, ambos incluidos.

3. Serán festivos y no lectivos, los días siguientes:

 • 9 d’octubre, día de la Comunitat Valenciana
 • 12 de octubre, Día de la Hispanidad
 • 1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos
 • 6 de diciembre, Día de la Constitución
 • 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción
 • 19 de marzo, San José 
 • 1 de mayo, Fiesta del Trabajo
 • Aquellos días fijados por el Consejo Escolar Municipal

4. El curso académico se organiza en dos semestres:

–  Las actividades académicas lectivas del primer semestre se iniciarán el día 18 de septiembre de 2017 y finalizarán el día 19 de enero de 2018, ambos incluidos.

– Las actividades académicas lectivas del segundo semestre se iniciarán el día 1 de febrero de 2018 y finalizarán el día 31 de mayo de 2018, ambos incluidos.

5. Periodo de exámenes

El período de exámenes para la convocatoria ordinaria será:

– Primer semestre, del 22 al 31 de enero de 2018, ambos incluidos.

– Segundo semestre, del 1 al 12 de junio de 2018, ambos incluidos.

El período de exámenes para las convocatorias extraordinarias, del primer y segundo semestre, será del 13 de junio al 20 de julio de 2018.

Aquellas asignaturas que por su naturaleza hayan sido organizadas de forma anual realizarán la evaluación tal y como se determine en su Guía Docente pudiendo hacerse en una única evaluación al año. En este caso, la convocatoria ordinaria del examen tendrá lugar durante el período fijado para la convocatoria del segundo semestre, esto es, del 1 al 12 de junio de 2018, ambos incluidos.

Para las asignaturas que sean organizadas de forma anual, en vez de semestral, el período de exámenes establecido para la convocatoria ordinaria del primer semestre, comprendido entre los días 22 y 31 de enero, tendrá el carácter de lectivo.

El periodo de exámenes para el trabajo fin de título, convocatoria ordinaria y extraordinaria, será del 13 de junio al 20 de julio de 2018, ambos incluidos. Además, para el alumnado de segunda matrícula y posteriores en el trabajo fin de título, también podrá realizarse una convocatoria ordinaria del 29 de enero al 9 de febrero de 2018, ambos incluidos, y una extraordinaria del 13 de junio al 20 de julio de 2018, ambos incluidos.