Màster en ensenyaments artístics operístic / Máster en enseñanzas artísticas operístico

Llistat d’aspirants admesos per a realitzar la prova d’accés /
Listado de aspirantes admitidos para realizar la prueba de acceso